Isoleringsmontör

isoleringIsolering av rör, cisterner och pannor gör det möjligt att spara energi. Vätskor kan transporteras utan att tappa värme eller kyla. I ett bostadshus är t.ex. rören från en värmepanna till alla lägenheter isolerade. Isolering används även för att stänga ute buller inom t.ex. industrin. Ledningar och rör som transporterar brand- och explosionsfarligt innehåll isoleras för att minimera olycksrisken.
Inom teknisk isolering finns två inriktningar, VVS-isolering och isoleringsplåtslageri:

En VVS-isolerare arbetar med att isolera kalla och varma rör och ventilationskanaler i bostäder, kontorsbyggnader och på sjukhus. Det sker både vid nybyggnad och ombyggnad av hus. VVS-isoleraren jobbar ofta på en byggarbetsplats där arbetet sker tillsammans med andra yrkesgrupper, som t.ex. VVS-montörer.

En isoleringsplåtslagare jobbar på industrier med att isolera rör, pannor, cisterner och behållare. Förutom att minimera energiförlusterna används isolering även för att minska bullernivån och/eller brandrisken. Isoleringen kläs oftast med plåt som skydd. Då det som ska isoleras ser olika ut från gång till gång krävs det att isoleringsplåtslagaren är både kunnig och kreativ. För att kunna plåtbeklä isoleringen krävs kunskaper i plåtutberedning och geometri.

Utbildning till isoleringsmontör

  • Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram – på några få orter finns isoleringsutbildningen på VF-programmet
  • Vuxenutbildning isolering – för dig som redan gått på gymnasiet. OBS: Välj en godkänd skola! 
  • Företagslärling isolering – idag det vanligaste sättet att utbilda sig till isoleringsmontör.