Vad vi kollar

För att veta att utbildningen håller en bra nivå tittar vi bland annat på:

  • Innehållet i utbildningen – Vi kollar att skolan följer de ämnes- och kursplaner som finns och att eleverna får utbildning i de kurser som är krav för att få göra branschprovet i slutet av lärlingstiden.
  • APL – Arbetsplatsförlagt lärande, praktik, är en viktig del av utbildning och den ska självklart vara riktad mot den utgång som eleven valt. En elev som går VVS-utbildningen ska inte ha APL på en restaurang eller liknande.
  • Lärarna och klasserna– Ett VVS-college ska ha lärare som har branscherfarenhet och helst branschcertifikat eller lärarbehörighet, gärna båda. Det är också viktigt att det finns tillräckligt många yrkeslärare
  • Lokaler – Lokalerna ska passa för utbildningen. Svetsbås och arbetsbänkar ska finnas i tillräcklig utsträckning och alla lokaler ska uppfylla de krav som Skolverket och Arbetsmiljöverket har.
  • Verktyg och material– Verktygen som används ska vara moderna och finnas i tillräcklig utsträckning. Detsamma gäller materialet, det ska finnas tillräckligt med material och det ska vara varierat så eleverna får prova det material som de kommer att arbeta med på företagen.
  • Ordning & reda i verkstadenär viktigt. Att hålla ordning på sina verktyg och planera sitt arbete och optimera nyttjandet av materiel blir till sist en fråga om pengar och arbetsmiljö för både elever och företag. Det ska finnas rutiner och regler för att så långt det är möjligt motsvara det som eleven sedan möter ute i arbetslivet
  • APL-prov–  Innan elever går ut på sin första APL (praktik) ska de ha grundläggande kunskap om arbetsmiljö, säkerhet, verktyg och material. Därför gör de ett teoretiskt prov så läraren har koll på vad de kan.
  • Kunskapsprov – alla elever besvarar ett kunskapsprov i slutet av sin utbildning. Resultatet ger en bild över elevernas teoretiska kunskapsnivån och ett underlag för eventuella områden som skolan behöver förbättra. Vi vill att skolor som är VVS-college strävar efter att ha ett kunskapsnivå på minst 80%.
  • Gymnasiearbete – Alla elever ska genomföra det gymnasiearbete som VVS-branschens Yrkesnämnd tagit fram och som bedöms av företagare och VVS-montörer.
  • Vad tycker eleverna Vad skolan tycker att de erbjuder stämmer kanske inte alltid överens med vad eleverna tycker att de får. Därför frågar vi vad eleverna som har gått igenom utbildningen vad de tycker om sin utbildning. Elevernas svar på enkäten jämförs med skolans ansökan för att se att de stämmer överens.