Lärarinformation gymnasiearbete

Förberedande arbete

Förberedande arbete är att bestämma dagar för genomförandet av de praktiska proven och inbokning av företagsrepresentanter för att genomföra bedömningen.

Beroende på skolans förutsättningar och antal elever så väljer skolan om man vill genomföra planeringsdelen av gymnasiearbetet på höstterminen och eller om man vill låta eleverna genomföra planeringsuppgifterna i anslutning till de praktiska proven. Genomförandet av de tre delproven ska dock utföras under sammanhängande perioder – d.v.s när man startar ett delprov måste man slutföra det utan avbrott.

Läraren går igenom gymnasiearbetet med eleverna i början av höstterminen och har då redan fastställt en tidplan och vilka dagar på vårterminen de praktiska proven skall genomföras. Det är viktigt att eleverna får en total bild av vad som skall göras vid en ordentlig genomgång.

Eleverna får sin pärm – antingen digital eller fysisk- som gås igenom och förklaras. Skolan ansvarar för att skapa pärmar för eleverna om man föredrar att ge eleverna fysiska pärmar. Materialet kan också läggas på ett usb-minne eller på skolans lärplattform.

Planering

Första delen av gymnasiearbetet består av planering och förberedande uppgifter som finns angivna under flik 2 t.om 9 i elevens pärm.

Ju mer eleverna har lärt sig av de delar som ingår i planeringsuppgifterna under tidigare kurser desto lättare och snabbare kommer de kunna slutföra planeringsuppgifterna.

Den rikttid som är satt är en uppskattning av hur lång tid det tar för eleven att genomföra respektive uppgift.

När planeringsuppgifterna är inlämnade ska de gås igenom och bedömas av läraren för varje enskild elev. Planeringsuppgifterna måste vara klara och godkända innan eleven kan påbörja de praktiska delproven.

Bedömningen av planeringsuppgifterna kan göras tillsammans med företagsrepresentanter t.ex som tema för höstens programråd, men det är inte ett krav att företagsrepresentant är med.

Genomförande

Skolan bokar in företagsrepresentanter som ska vara med och bedöma varje slutfört prov.

Provet består av tre delprov och när delprovet väl har påbörjats ska det avslutas utan avbrott. Proven görs på tid. Rekommendation är att delproven för komplettering av badrum och installation av varmvattenberedaren görs ihop. Delprovet för det slutna expansionskärlet kan göras separat och är också den delen som går fortast. Dock ska alla tre delproven för eleven bedömas av företagsrepresentant vid ett och samma tillfälle.

Utvärdering och bedömning

Efter att de tre delproven är slutförda och dokumenterade görs slutbedömning av företagsrepresentant tillsammans med lärare och elev. Där ska det förberedande arbete som gjorts i planeringsdelen av arbetet ställas mot den slutliga installationen. Underlag för bedömning finns och ska användas.

Man kan med fördel låta elever från tidigare årskurser närvara vid bedömning som en förberedelse för deras eget gymnasiearbete.

Lärare och företagsrepresentant skriver båda under bedömningsunderlaget.

De elever som får godkänt på alla punkter i bedömningsunderlaget får ett diplom utfärdat av VVS-Branschens Yrkesnämnd. Diplomet ska hanteras som ett betygsdokument och bör vara en del av elevens eget CV.

De elever som får icke godkänt på någon eller några punkter i bedömningsunderlag ska få en tydlig återkoppling till varför och vad de behöver tänka på nästa gång. Elever kan erbjudas omprov om det ryms inom ramen för skolans tid.

Betyg för gymnasiearbetet sätts av läraren och kan ge antingen E eller F. VVSYN:s bedömningsunderlag motsvarar en tänkt C-nivå eller högre. Elev kan få godkänt betyg på gymnasiearbetet men icke godkänt på Yrkesnämndens nivå, men aldrig tvärtom.