Utbildningsplan för VVS-montör

Ladda ner utbildningsplanen för VVS-montör som pdf-fil här.

utbildningsmoment_vvs

Allmänt

Montören under utbildning ska ges kännedom om de vanligaste materialen och de vanligaste verktygens och maskinernas användning och skötsel. Information ska även ges om vikten av att använda föreskriven skyddsutrustning samt ur skyddssynpunkt riktiga verktyg. Informationen ska lämnas av arbetsledare eller yrkesarbetare i samband med att lärling ska börja arbeta med aktuella material, verktyg och maskiner.

I övrigt är det viktigt att montören under utbildning så långt det är möjligt ges en bred och allsidig utbildning på alla i utbildningsplanen ingående delmoment således även installation i pann- och apparatrum, reparations- och servicearbeten, svetsning och lödning mm.

Radiatorer och värmare

Montering av armatur, uppmärkning, borrning och fastsättning av konsoler, upphängning av apparater samt inkoppling och injustering till rörsystemet.

Sanitära apparater

Montering av tvättställ, WC, badkar, duschkabin, diskbänk, tvätt- och diskmaskiner samt övriga till sanitära installationer hörande apparater. För samtliga apparater ingår även montering av armatur samt inkoppling till rörsystemet. Även gasapparater redovisas under detta moment.

Installation i pann-, apprat- och/eller fläktrum

Montering av pannor, värmeväxlare, värme- och kylbatterier, värmepumpar, solfångare, expansionskärl, varmvattenberedare, pumpar etc.

I arbetet ingår även montering av armatur, förekommande regleranordningar, inkoppling till rörnätet samt idrifttagning av anläggningen. Under detta moment redovisas vattenreningscentraler, sprinklercentraler etc.

Kall-, varmvatten- och värmeledningar

Avskärning, brotschning, gängning, varm- och kallbockning, lödning samt hopfogning av rör och rördelar. Dragning av ledningar i källarplan, valv, slits samt på vägg.

Avloppsledningar inomhus

Avskärning, bearbetning och hopfogning av rör och rördelar av plast och gjutjärn m.fl. materialslag. Läggning och uppdragning av ledningar samt avsättning för apparater i grundplattor, tak, vägg och slits.

Utomhusledning

Läggning i mark av avloppsledningar, serviceledning för vatten och eventuellt gas samt i förekommande fall dragning av kulvertledningar för värme och vatten.

Svetsning av rör

Vid sammanfogning av rör och rördelar med svetsning redovisas själva svetsningsarbetet under detta moment.

Reparations- och servicearbeten

Alla förekommande reparations-, service- och ändringsarbeten på VVS-anläggningar i såväl nyproducerade som gamla fastigheter exempelvis ompackning och justering av ventiler, utbyte av sanitära apparater, rensning av avlopp, reparation av oljebrännare, inreglering av värmesystem, utbyte av el- och oljepannor till nya moderna alternativa uppvärmningssystem.

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 1/svenska som andraspråk 1: 100 poäng

Matematik 1: 100 poäng

Engelska 5: 100 poäng

Yrkes- och fackteori

Yrkes- och fackteori för de som inte läst gymnasieskolans VVS-utbildning utan läser på branschskola. Utgångspunkten är gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram.

  • Systemuppbyggnad: 1 vecka (40 timmar)
  • Värmelära: 1 vecka (40 timmar)
  • Värmeteknik: 3 veckor (120 timmar)
  • Sanitetsteknik: 2 veckor (80 timmar)
  • Verktygs- och materialhantering: 1 vecka (40 timmar)
  • Entreprenadteknik: 2 veckor (80 timmar)
  • Injusteringsteknik: 1 vecka (40 timmar)
  • Svets, skärning och lödning: 5 veckor (200 timmar)
  • Elteknik: 2 veckor (80 timmar)

Totalt 18 veckor (720 timmar)

Branschprov

Utbildningen avslutas med branschprov och provet innehåller teori, installation och svets. Eventuella omprov sker på den del som inte är godkänd. För att få avlägga branschprovet ska vissa kurser vara godkända, kontakta utbildningsansvariga eller VVS-Branschens Yrkesnämnd för mer information. Efter godkänt branschprov får montören ett branschcertifikat.