Utbildningsplan för VVS-isolerare

Ladda ner utbildningsplanen för VVS-isolerare som pdf-fil här.

utbildningsplan vvsisol

 Allmän information

Montören under utbildning ska ges kännedom om de vanligaste materialen och de vanligaste verktygens och maskinernas användning och skötsel. Information ska ges om vikten av att använda föreskriven skyddsutrustning samt ur skyddssynpunkt riktiga verktyg, lyftanordningar, arbetsplattformar och liknande hjälpmedel. Informationerna ska lämnas av arbetsledare eller yrkesarbetare i samband med att montören under utbildning ska börja arbete med aktuella material, och verktyg.

I övrigt är det viktigt att montören så långt det är möjligt ges en bred och allsidig utbildning på alla i utbildningsplanen ingående delmoment.

Rör och kanaler (cirkulära och rektangulära)

Isoleringsmaterial

Måttagning, bearbetning och montering av mineralullsmattor, skålar med de vanligaste förekommande fästelement som används i branschen.

Cellgummi med limning.

Måttagning och bearbetning av isoleringsmaterial med eller utan nät samt montering med de vanligaste förekommande fästelement som används i branschen.

Ångbromsar

Måttagning och bearbetning av isoleringsmaterial med täckande ytskikt av aluminiumfolie samt montering med de vanligaste förekommande fästelement som används i branschen. Fogning av de olika materialen med tejpning.

Måttagning, bearbetning och tillverkning, montering av cellgummi samt fogning med limning.

Brandisolering

Måttagning, bearbetning och montering av brandisolering enligt ritning, beskrivning och gällande regelverk.

Ytbeklädnad

I skolmiljö

Bearbetning och enklare tillverkningar av olika plåtmaterial samt montering med de vanligaste förekommande fästelement som används i branschen.

Utbredning, bearbetning, tillverkning och montering av segment till böjar, enklare dimensionsförändringar och de mest vanligen förekommande detaljer för VVS-rörledningar samt montering av prefabricerad ytbeklädnad.

I entreprenadmiljö eller verkstad

Måttagning för monteringsarbeten.

Måttagning, bearbetning och montering av plastplåt, mönsterpräglad tunn aluminiumplåt samt montering av de detaljer som är mest förekommande på rörledningar.

Cisterner och pannor

Isolering av pannor, värmeväxlare, kyltankar, expansionskärl och fläktar med olika material.

Måttagningar för monteringsarbeten.

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 1/svenska som andraspråk 1: 100 poäng

Matematik 1: 100 poäng

Engelska 5: 100 poäng

Yrkes- och fackteori

Yrkes- och fackteori för de som inte läst gymnasieskolans isoleringsutbildning utan läser på branschskola. Utgångspunkten är gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram.

  • Isoleringsteori / material: 2 veckor (80 timmar)
  • Ytbeklädnad: 6 veckor (240 timmar)
  • Arbetsmiljö och säkerhet: 1 vecka (40 timmar)
  • Lagar, avtal och regler: 1 vecka (40 timmar)
  • Handlingar: 1 vecka (40 timmar)
  • Arbetsredskap: 1 vecka (40 timmar)

Totalt 12 veckor (480 timmar)

Kompletterande utbildningsdelar

– från VVS-isolerare till isoleringsplåtslagare ska komplettering med moment 2 med 2 veckor. Branschprov ska avläggas.

Branschprov

Utbildningen avslutas med branschprov och provet består av ett praktiskt prov och ett teoretiskt prov. Eventuella omprov sker på den del som inte är godkänd. För att få avlägga branschprovet ska vissa kurser vara godkända, kontakta utbildningsansvariga eller VVS-Branschens Yrkesnämnd för mer information. Efter godkänt branschprov får montören ett branschcertifikat.