Värmdö tekniska gymnasium

Elever på förstklassiga skolor ska göra två kunskapsprov och en elevnöjdhetsundersökning under sin gymnasietid. Länkarna till proven/undersökningen för er skola ses nedan. Länkarna kan antingen mailas till eleven eller läggas in på skolans lärplattform  – dock ska frågorna besvaras under översyn av lärare under ett och samma tillfälle och eleverna får inte använda hjälpmedel.

APL-prov (ht åk 2)

Innan eleverna går ut på sin första APL-period ska de genomföra ett APL-prov.  Provet består av ca 55 frågor indelade i ett antal områden och berör både arbetsmiljö & säkerhet, verktyg & materialkunskap och grundläggande frågor kring installation och ritningsläsning. Provet ska utföras på skolan under överinseende av lärare. Provet nås via länken och resultatet per elev skickas för rättning till läraren när alla elever har gjort provet. Läraren mejlar skola@vvsyn.se när alla elever har genomfört provet.

APL-provet för er skola nås via denna länk:

Kunskapsprov (ht åk 3)

I slutet av höst- eller i början av vårterminen ska eleverna i årskurs 3 utgång VVS besvara ett kunskapsprov. Med hjälp av resultatet räknar vi ut ett kompetensindex. Vi önskar att våra förstklassiga utbildningar uppnår ett kompetensindex på minst 80%.

  • Maxtid för provet – som består av drygt 80 frågor indelade i fem områden – är en timme.
  • Provet ska utföras på skolan under överinseende av lärare.
  • Inga böcker eller andra hjälpmedel får användas.

Provet nås via länken nedan. När alla eleverna gjort provet ska läraren mejla skola@vvsyn.se och får därefter det totala resultatet för klassen.

Kunskapsprovet för er skola nås via denna länk: 

Elevenkät förstklassig skola (vt åk 3)

I början av vårterminen av i årskurs 3 ska eleverna besvara elevenkäten som är det första steget för återansökan för att behålla utmärkelsen förstklassig skola kommande läsår.

Undersökningen tar endast ett par minuter att besvara och är anonym. Eleverna ombes besvara frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera. Resultatet ger er ett underlag och kvitto på hur er utbildning uppfattas och genererar ett nöjdhetsindex som vi önskar ligger på minst 90% för våra förstklassiga utbildningar.

Enkäten för er skola nås via denna länk: