Om VVSYN

VVS-branschens yrkesnämnd är en gemensam organisation för Installatörsföretagen och Byggnads. Genom yrkesnämnden samarbetar arbetsmarknadens parter när det gäller yrkesutbildning inom VVS-branschen för VVS-montörer, industrirörmontörer, VVS-isolerare, isoleringsplåtslagare och sprinklermontör.

Nämnden består av ett kansli och av parterna utsedda 25 utbildningsansvariga fördelade på 11 regioner.

Organisatoriskt är VVSYN en ideell förening som bildades 1997 där medlemmarna består av Installatörsföretagen,  Svenska Byggnadsarbetareförbundet samt Isoleringsfirmornas Förening. Det aktiva samarbetet mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna avseende utbildningsfrågor startade dock i början av 60-talet.

 • Här kan du ladda ned kortfattade information om VVSYN i en pdf-fil
 • Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter

Organisation

Styrelsen är partssammansatt och fattar beslut av övergripande, strategisk karaktär.  Styrelsen utser ett partssammansatt arbetsutskott som fattar beslut i ärenden av operativ karaktär. Kansliet består av fyra personer och ansvarar för verkställandet av fattade beslut. Kansliet fungerar också som rådgivare och specialister gentemot skolor, företag och de utbildningsansvariga.  De utbildningsansvariga representerar yrkesnämnden i lokala kontakter med skola och näringsliv.

VVS-branschens yrkesnämnds styrelse

Ordförande

 • Henrik Junzell, Installatörsföretagen

Vice ordförande

 • Anders Larsson, Byggnads

Ordinarie ledamöter

 • Amanda Rafter Ekenman, Installatörsföretagen
 • Elisabeth Laukkanen,  PML Svets&VVS AB
 • Michel Löfgren, VVS Metoder
 • Håkan Eriksson, Sundsvall SIAK AB
 • Jesper Carlsson, Byggnads
 • Dennis Borglin, Byggnads
 • Anders Morin, Byggnads
 • Stefan Axelsson, Byggnads

Suppleanter

 • Thomas Lundsten, Installatörsföretagen
 • Fredrik Alm, Byggnads

Verksamhet

Verksamheten delas in i fyra områden som följer individens väg från gymnasiet till branschcertifierad yrkesverksam.

Rekrytering

Målet med yrkesnämndens rekryteringsarbete är att attrahera rätt elever till utbildning på skolor och/eller utbildningsanställning på företag i syfte att säkra kompetensförsörjning till branschen. Med rätt elever avses elever som väljer utbildningen för att de verkligen vill utbilda sig inom yrket.

Aktiviteterna som genomförs omfattar annonsering och marknadsföring, informativ hemsida, aktivitet på sociala medier och deltagande i tävlingar och mässor.

Skola

Målet för yrkesnämnden är att säkerställa att den utbildning som bedrivs på skolor motsvarar branschens krav.

Därför har vi sedan 2010 ett kvalitetssystem som skolorna får ansöka om att bli godkända inom.  Det som kontrolleras är innehållet i utbildningen, hur skolan jobbar med APL, vilka läromedel som används, att lärare har rätt kompetens, att lokalerna är anpassade för utbildningen samt att eleverna har tillgång till rätt verktyg, materiel och kläder. Eleverna i årskurs 3 får själva värdera sin utbildning genom att fylla i en enkät vars resultat är ett viktigt kriterium för utmärkelsen.

Skolorna får söka varje år för att säkra en kontinuerligt hög kvalitet på utbildningen.

För elever i ÅK3 har vi tagit fram ”Jobbinfo”, information som underlättar övergång till arbetslivet. Jobbinfo finns att ladda ned från hemsidan.

I syfte att dela erfarenheter och utveckla programmet arrangeras årligen  lärarkonferenser för våra förstklassiga skolor. Där får lärare och rektorer möjlighet att dela tips och idéer med varandra och branschrepresentanter.

Företag

Målet är att yrkesnämnden ska säkerställa kvalitet på utbildningen som bedrivs på företag, både under APL-tid under gymnasiet och under lärlingsperiod för anställd under utbildning. Syftet är att så stor andel som möjligt får godkänt på branschprovet vid första försöket.

Som stöd finns KUB, ett webbaserat stöd där utbildningsavtal tecknas mellan företag och anställd. I KUB sker uppföljning direkt i systemet genom kunskapsfrågor, intygande av praktiska moment och kunskapsmål.

Vi har tagit fram en handledarhandbok riktad i första hand mot handledare och elever under APL. Boken belyser hur olika värdegrunder berör kommunikation mellan vuxna och ungdomar på en arbetsplats.

Branschcertifiering

Det slutliga branschprovet blir det kvitto som visar att både skol- och företagsutbildningen har givit individen möjlighet att nå den kunskapsnivå som branschen har fastställt för att erhålla ett branschcertifikat.

Provet omfattar både teoretiska och praktiska tester och varje individs resultat bedöms av yrkeskunniga provledare eller företagsrepresentanter.

Vår vision

Vi gör världen bättre.

Samhället fungerar inte utan VVS. Genom att utbilda kunniga, miljömedvetna och intresserade VVS:are skapar vi en jämlik bransch och ett bättre samhälle.