Sjukdom

Arbetsgivaren ska enligt lag betala sjuklön under de första 14 dagarna av varje sjukfall. Från den 15:e dagen betalar Försäkringskassan sjukpenning. Första sjukdagen är karensdag och då utgår ingen ersättning. Arbetsgivaren ska likväl betala semesterersättning för karensdagen.

Sjukanmälan

  1. Ring din arbetsgivare och lämna besked om att du är sjuk innan jobbet börjar för dagen
  2. Du ska därefter på sätt som arbetsgivaren begär att lämna en skriftlig försäkran om din sjukfrånvaro. Detta är en förutsättning för att du ska få sjuklön.
  3. Från 8:e dagen ska du lämna intyg från läkare eller tandläkare. Diagnos behöver inte framgå.
  4. Arbetsgivaren är skyldig att göra anmälan till Försäkringskassan för sjukfall som varar längre än 14 dagar

Sjuklönens storlek

Den första dagen är karensdag. Från och med andra sjukdagen utgår sjuklön med 80 % av bibehållen lön. Återinsjuknar du inom 5 dagar från det att du blev frisk efter föregående sjukperiod gäller ingen ny karensdag.

Med bibehållen lön avses för en ackordsarbetare den lön han skulle ha haft om han varit med i ackordet.

Med bibehållen lön för timavlönad avses den ordinarie tidlönen arbetaren skulle ha haft om han inte blev sjuk.

Läs mer om sjukpenning till Försäkringsinkassans hemsida www.fk.se. Där finns även blanketten om anmälan av arbetsskada/personskada.

AGS-ersättning

Är du sjuk mer än 14 kalenderdagar har du rätt till ersättning från avtalsgruppsjuk-försäkringen (AGS). Tillsammans med en sjukanmälan för AGS ska du sända med kopia av läkarintyget om din sjukdom. Hos AFA Försäkring (www.afa.se) kan du även göra en skadeanmälan vid arbetsskada.