Frånvaro

När man har en anställning på ett företag är det tre sätt man kan vara frånvarande på

 1. Sjukdom
 2. Semester
 3. Tjänstledighet

 Sjukdom

Arbetsgivaren ska enligt lag betala sjuklön under de första 14 dagarna av varje sjukfall. Från den 15:e dagen betalar Försäkringskassan sjukpenning. Första sjukdagen är karensdag och då utgår ingen ersättning. Arbetsgivaren ska likväl betala semesterersättning för karensdagen.

Sjukanmälan

 1. Ring din arbetsgivare och lämna besked om att du är sjuk innan jobbet börjar för dagen
 2. Du ska därefter på sätt som arbetsgivaren begär att lämna en skriftlig försäkran om din sjukfrånvaro. Detta är en förutsättning för att du ska få sjuklön.
 3. Från 8:e dagen ska du lämna intyg från läkare eller tandläkare. Diagnos behöver inte framgå.
 4. Arbetsgivaren är skyldig att göra anmälan till Försäkringskassan för sjukfall som varar längre än 14 dagar

Sjuklönens storlek

Den första dagen är karensdag. Från och med andra sjukdagen utgår sjuklön med 80 % av bibehållen lön. Återinsjuknar du inom 5 dagar från det att du blev frisk efter föregående sjukperiod gäller ingen ny karensdag.

Med bibehållen lön avses för en ackordsarbetare den lön han skulle ha haft om han varit med i ackordet.

Med bibehållen lön för timavlönad avses den ordinarie tidlönen arbetaren skulle ha haft om han inte blev sjuk.

Läs mer om sjukpenning till Försäkringskassans hemsida www.fk.se. Där finns även blanketten om anmälan av arbetsskada/personskada.

AGS-ersättning

Är du sjuk mer än 14 kalenderdagar har du rätt till ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). Tillsammans med en sjukanmälan för AGS ska du sända med kopia av läkarintyget om din sjukdom. Hos AFA Försäkring (www.afa.se) kan du även göra en skadeanmälan vid arbetsskada.

Semester

 Alla som arbetar har rätt till 25 stycken semesterdagar. Du har rätt att ta ut semester redan första året du är anställd. Semesterdagarna kan vara betalda eller obetalda.

Allt som gäller semester finns reglerat i semesterlagen. Fyra delar i lagen är särskilt viktiga:

 • Du har rätt till 5 veckors semester oavsett om du är fast anställd, deltidsanställd, projektanställd eller vikarie.
 • Du har rätt till obetald semester redan första året som anställd.
 • Din arbetsgivare är skyldig att förhandla om utläggning av semestern.
 • Du måste ta ut 20 semesterdagar per år. Resten kan du spara.

Betalda och obetalda semesterdagar
Semesterdagarna kan vara betalda alternativt obetalda beroende på hur länge du har jobbat. Om du har arbetat hela tiden från den 1 april – 31 mars har du rätt till full semesterlön, dvs 25 betalda dagar. Om du börjat på arbetsplatsen efter 1 april har du fortfarande rätt till 25 dagar semester, men då kan du behöva ta ut några av dem som obetalda dagar.

Semestertider
Enligt semesterlagen har du rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Semestern ska bestämmas genom förhandlingar och avtal på arbetsplatsen. Minst två månader i förväg måste din arbetsgivare berätta om din semester har beviljats eller inte. I undantagsfall en månad.

Spara semester
Du måste ta ut 20 semesterdagar per år, resten kan du spara. Du kan spara semesterdagar i max 5 år.

Lön under semestern
Under semestern har du rätt till viss förhöjd lön. Det kallas för semesterlön och finns reglerat både i semesterlagen och ditt kollektivavtal. Semesterlönen beräknas olika beroende på om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats eller inte.

Tjänstledig

 Det finns tre typer av tjänstledighet :

1. Tjänstledighet för studier enligt studieledighetslagen  – gäller om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.Vad du vill studera väljer du själv. Studierna behöver inte ha något med arbetsuppgifterna att göra, men utbildningen ska ha viss planmässighet (alltså inga självstudier). Tjänstledighet beviljas för den tid utbildningen tar, oavsett hur lång tiden är. Arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader. Se därför till att du har god framförhållning med din ansökan. Då ökar dina möjligheter att få den beviljad i tid till studiestarten.

2. Föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen

3. Tjänstledighet för att starta eget –  med vissa villkor har du  rätt till tjänstledigt i upp till ett halvår för att driva företag, en gång per arbetsgivare som du är anställd hos. Villkoren är:

 • Din verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet.
 • Din tjänstledighet får inte innebära några betydande problem för företaget i fråga, till exempel att företaget inte kan drivas som förut eller att det kostar dem väldigt mycket att du är borta.
 • Du måste ha varit anställd på företaget de närmaste sex månaderna, eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.
 • Du måste anmäla din tjänstledighet för att driva företag minst tre månader i förväg, och samtidigt tala om hur länge du hade tänkt vara ledig. Värt att ha i åtanke är att din arbetsgivare måste svara på din ansökan inom en månad.