Arbetsmiljö

Vem är ansvarig?

Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön, men som arbetstagare är du också skyldig att hjälpa till genom att följa de säkerhetsskrifter som finns och slå larm om du upptäcker några fel. Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig?

Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du alltid ta kontakt med din närmaste chef först. Om problemet inte åtgärdas ska du kontakta ditt närmaste skyddsombud.

Om du är företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation. Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, ska du kontakta Arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren ska bland annat:

  • Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall
  • Försöka skapa en tillfredsställande arbetsmiljö
  • Underhålla tekniska anordningar på ett bra sätt
  • Beakta riskerna vid ensamarbete
  • Systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljön säkerställs
  • Utreda arbetsskador
  • Se till att arbetstagaren får god kännedom om arbetsförhållandena och riskerna.
  • Förvissa sig om att arbetstagaren har tillräcklig utbildning och kunskap för att undgå riskerna i arbete
  • Ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar
  • Tillhandahålla skyddsutrustning

Vad gör företagshälsovården?

Företagshälsovården arbetar för att förebygga att arbetsmiljörisker uppstår. Den arbetar också med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka. Det är viktigt att företagshälsovården ges möjlighet att medverka vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet. Företagshälsovården bör också medverka vid planering av nya lokaler, anordningar och arbetsmetoder. När ni gör upphandlingar och inköp av maskiner, utrustning och produkter bör företagshälsovården vara med och göra riskanalyser.