Arbetsmiljö

Ansvarig för arbetsmiljön

Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön, men som arbetstagare är du också skyldig att hjälpa till genom att följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om du upptäcker några fel. Arbetsgivaren ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, genom att undersöka arbetsmiljön för att bedöma vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vid brister i arbetsmiljön

Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk ska du ta kontakt med din närmaste chef först. Om problemet inte åtgärdas kontaktar du skyddsombudet på din arbetsplats.

Arbetsgivaren ska bland annat:

  • Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall
  • Försöka skapa en tillfredsställande arbetsmiljö
  • Underhålla tekniska anordningar på ett bra sätt
  • Tänka på riskerna vid ensamarbete
  • Systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljön säkerställs
  • Utreda arbetsskador
  • Se till att arbetstagaren får god kännedom om arbetsförhållandena och riskerna.
  • Förvissa sig om att arbetstagaren har tillräcklig utbildning och kunskap för att undgå riskerna i arbete
  • Ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar
  • Tillhandahålla skyddsutrustning

Företagshälsovård

Företagshälsovården är en resurs som i första hand ska hjälpa arbetsgivaren att arbeta förebyggande med frågor som rör arbetsmiljö, arbetsorganisation och rehabilitering på företaget. Om du t.ex. inte kan arbeta 100% pga. av en skada eller sjukdom, kan arbetsgivaren ta företagshälsovården till hjälp. Företagshälsovården gör då en utredning för att se vilka eventuella anpassningar i arbetet eller på arbetsplatsen som behöver göras för att du ska kunna arbeta. Målet är att ta vara på den arbetsförmåga som du ändå har.

Diskrimineringslagen

Diskriminering får inte förekomma inom arbetslivet och arbetsgivaren har ett ansvar för att arbetstagare och arbetssökande inte blir utsatta för diskriminering. Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra på grund av ålder, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

En arbetstagare som påtalar eller anmäler diskriminering får inte utsättas för repressalier (bestraffning) från arbetsgivaren.

Läs mer om diskrimineringslagen på Diskrimineringsombudsmannens hemsida https://www.do.se.

I den här filmen finns lagen förklarad. https://youtu.be/mXTYCfooqJU

Här finns lagen förklarad lite mer utförligt: https://vimeo.com/336606178.