Kunskap och nöjdhet

APL-prov (fr LÅ18/19)

Innan eleverna går ut på sin första APL-period vill vi att de genomför ett APL-prov.  Frågorna i provet är indelade i ett antal områden och berör både arbetsmiljö & säkerhet, verktyg  & materialkunskap och grundläggande frågor kring installation och ritningsläsning. Provet är för att lärare och handledare på företaget skall veta att eleven har den grundläggande kunskapen som behövs för att kunna ta till sig utbildningen på företaget på bästa sätt.

Kunskapsprov

Ett av kraven för att vara förstklassig är att eleverna i ÅK3 genomför ett teoriprov – på vuxenutbildningarna vill vi att eleverna genomför samma prov i slutet av sin utbildning. Vi mäter det totala resultatet som ett kompetensindex och även resultatet för frågornas områden; allmänna, ritteknik, santitet och värme.

Vi vill att våra förstklassiga gymnasieskolor strävar mot att uppnå minst 80% i  kompetensindex.

Med hjälp av resultatet räknar vi ut ett ”kompetensindex” som visar kunskapssnittet för Förstklassiga gymnasieskolor. Kompetensindex ger skolorna möjlighet att jämföra resultatet från sin skola med rikssnittet. På så sätt går det att se om någon skola avviker mycket från snittet eller på någon särskild del av provet.

Elevenkät

Varje år genomför elever i i årskurs 3 på VF-programmet med inriktning VVS en elevenkät som en del i kvalitetssäkringen av våra förstklassiga skolor.

Vi vill att våra förstaklassiga skolor strävar efter att uppnå minst 90% elevnöjdhet.