VVS-montör

Kunskapsmål VVS-montör efter lärlingstid

Uppdaterad 2020-09-03

Checklista med kunskapsmålen för VVS-montör kan du ladda ner som pfd-fil här.

Kunskapsmål för VVS-elev efter gymnasieutbildning eller motsvarande 

Utbildningsplan för VVS-montörer

I utbildningen står skolan för grunder i utbildningen och sedan sker den praktiska färdigheten och att förstå helheten och yrkets komplexitet på färdigutbildningen i företaget.

Systemuppbyggnad – teori

Känna till:

 • systemuppbyggnaden av ett värmesystem
 • systemuppbyggnaden av ett tappvattensystem
 • systemuppbyggnaden av ett avloppssystem
 • systemuppbyggnaden av ett indirekt kylsystem

Kunna:

 • olika rörmaterial och dimensioner
 • olika sammanfogningstekniker av rör och kopplingar
 • använda rätt material och förstå tillverkarens instruktioner och monteringsanvisningar
 • redogöra hur komponenter och apparater fungerar var för sig och tillsammans i ett system
 • mediers egenskaper och användningsområde. Olika driftegenskaper och miljöpåverkan
 • läsa och förstå installationshandlingar samt kunna utföra skisser och enklare ritningar som hjälp i installationsarbetet

Systemuppbyggnad – praktik

 • ta mått, bocka och montera rör och komponenter i olika typer av anläggningar
 • utföra tryck- och täthetsprovning och idrifttagning av värme, sanitetssystem enligt gällande föreskrifter
 • utföra enklare felsökning, reparation och servicearbeten i anläggningen exempelvis ompackning eller byte av ventiler, justering eller byte av sanitära apparater, rensning av avlopp
 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt

Värmeteknik – teori

Känna till:

 • enklare installation, drift, underhåll och service av energiteknisk utrustning inom värmetekniken
 • dimensionering av värme och indirekta kylsystem
 • effektiv energianvändning i byggnader, hur byggnader kan energi optimeras
 • samhällets krav på energihushållning
 • lathundar, schabloner eller beräkningshandböcker för att göra enkla effektberäkningar i byggnader

Kunna:

 • uppbyggnad, principer och funktion hos olika systemlösningar inom värme och komfortkyla
 • förstå sambandet mellan värme och andra typer av energi
 • miljöpåverkan vid olika produktionsanläggningar
 • vilken säkerhetsutrustning som krävs vid inkoppling av slutna expansionskärl

Värmeteknik – installation

 • montering av pannor, värmeväxlare, värmepumpar, värme- och kylbatterier, solfångare, expansionskärl, varmvattenberedare, cirkulationspumpar etc.
 • montering av armatur, förekommande regleranordningar, inkoppling till rörnätet samt idrifttagning av anläggningen
 • montering av radiatorer och värmare med armatur, uppmärkning, borrning och fastsättning av konsoler, upphängning av apparater samt inkoppling och injustering till rörsystemet
 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt

 

Sanitetsteknik – teori

Känna till:

 • enklare installation, drift, underhåll och service av sanitetteknisk utrustning
 • dimensionering av sanitetsystem
 • effektiv energianvändning i byggnader, hur byggnader kan energioptimeras
 • samhällets krav på energihushållning

Kunna:

 • olika rörmaterial och dimensioner
 • olika sammanfogningstekniker av rör och kopplingar
 • använda rätt material och förstå tillverkarens instruktioner och monteringsanvisningar
 • redogöra hur komponenter och apparater fungerar var för sig och tillsammans i ett system
 • mediers egenskaper och användningsområde. Olika driftegenskaper och miljöpåverkan
 • läsa och förstå installationshandlingar samt kunna utföra skisser och enklare ritningar som hjälp i installationsarbetet
 • utföra tryck- och täthetsprovning och idrifttagning enligt gällande föreskrifter
 • vilken säkerhetsutrustning som krävs vid inkoppling av varmvattenberedare
 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt

Sanitetsteknik – praktik

 • ta mått, bocka och montera rör och komponenter i olika typer av anläggningar
 • montering av tvättställ, WC, badkar, duschkabin, diskbänk, tvätt- och diskmaskiner samt övriga till sanitära installationer hörande apparater
 • för samtliga apparater ingår även montering av armatur samt inkoppling till rörsystemet
 • montering och inkoppling av kopplingsskåp
 • montering av varmvattenberedare med säkerhetsutrustning
 • installation av pumpanordning för enskilt vatten
 • montering av avloppsgroda i golv och tak
 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt

 

Sanitetsteknik – lödning teori

Känna till:

 • metallers egenskaper och användning samt bestämma lämplig lödmetod för olika kvalitetsnivåer på lödförband
 • miljö- och hälsorisker vid lödarbete

Kunna:

 • utvärdera sin lödning efter utfört arbete och kunna lämna enkla omdömen om formavvikelser och fastställda kvalitetskrav
 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt

 

Sanitetsteknik – lödning praktik

 • utföra fogberedning och förbehandling av material samt välja eventuellt flussmedel samt storlek och typ av lödmunstycke med hjälp av tabeller och handböcker
 • sammanfoga kopparrör i samtliga lägen och genomföra täthetsprov

 

VVS-svets – teori

Känna till:

 • olegerade och legerade stål och metallers egenskaper och användning samt bestämma lämpliga svetsmetoder
 • kompetenskrav och provmetoder enligt gällande normer för svetsförband
 • kvalitetsnivåer på svetsförband
 • miljö- och hälsorisker vid svetsarbete

Kunna:

 • göra en riskbedömning om arbetet kan utföras för att utesluta brand eller brandgasspridning
 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt

 

VVS-svets – praktik

 • svetsa med relevant svetsmetod i förhållande till rörens godstjocklek
 • kunna använda gasskärutrustning och annan utrusning för kapning och håltagning
 • utvärdera sin svets och kunna lämna enkla omdömen om fastställda kvalitetskrav
 • förvaring och egenskaper hos behållare för bränngaser och syre
 • skötsel och underhåll av gassvetsutrustning

 

Injusteringsteknik

Känna till:

 • grundprinciper för cirkulationspumpar, fläktar och ventiler
 • terminologi och begrepp samt funktioner hos komponenter inom reglerteknik
 • enheter och storheter som förekommer inom installations- och fastighetsbranscherna
 • metoder för att mäta tryck, temperatur, flöde och strömningshastighet
 • funktionstestning för att bedöma riktigheten i system i syfte att säkerställa funktionskrav
 • styr och reglering av tappvatten och värmesystem
 • utrustning för att reglera temperaturer och flöden

Kunna:

 • injustera radiatorventiler till föreskrivet värde
 • injustera stamregleringsventiler till föreskrivet värde
 • injustera värme eller kylbatteri/kylbaffel till föreskrivet värde
 • injustera golvvärmesystem till föreskrivet värde
 • injustera varmvattencirkulationsflöde till föreskrivet värde

 

Verktygs- och materialhantering

Känna till:

 • nödvändiga hanterings-, skötsel- och säkerhetsinstruktioner

Kunna:

 • välja rätt maskin och hjälpmedel utifrån den aktuella arbetsinsatsen
 • utföra underhåll på verktyg och annan egen utrustning
 • utvärdera sitt eget arbete i relation till kvalitets- och säkerhetskrav
 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt
 • arbeta utifrån gällande säkerhetsbestämmelser samt med hänsyn till allas hälsa och miljö

Entreprenadskunskap

Känna till:

 • byggprocessens olika skeden från projektering till förvaltning
 • begrepp och definitioner i olika entreprenader, t.ex. byggherre, samordning, tidsplan

Kunna:

 • med hjälp av ritningar vara väl orienterad på arbetsplatsen
 • använda ritningsskalor och kunna arbeta både efter skalenliga och måttsatta ritningar
 • förstå symboler och beteckningar
 • förstå sambandet mellan sektions- och planritningar
 • självständigt utifrån ritning och beskrivning utföra VVS-arbetet
 • hämta faktauppgifter ur handböcker, föreskrifter och kataloger
 • dokumentera och beskriva det egna arbetet rätt
 • utföra kvalitetssäkring och egenkontroll enligt företagets upprättade checklistor
 • veta vad fackmässigt utfört arbete innebär

 

Elkompetens

Känna till:

 • gällande lagar
 • elsystemets uppbyggnad och funktion

Kunna:

 • förstå hur störningar uppstår i elsystemet och olika belastningars inverkan på elsystemet
 • förstå vad ett felaktigt handlande vid elarbeten kan leda till
 • vilka arbeten man inte får utföra utan el-behörighet
 • vilka arbeten man får utföra med nödvändig kännedom
 • skyddsledarens funktion och verkan
 • varför en jordfelsbrytare ska användas
 • följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt
 • åtgärder vid elolycksfall

 

Arbetsmiljö och säkerhet

Känna till:

 • hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling påverkar människors hälsa och arbetsförmåga
 • hur fysik och psykisk arbetsmiljö och arbetsorganisation har betydelse för individ, företag och samhälle
 • de grundläggande kunskaperna om brand och brandbekämpning
 • lagar och bestämmelse om arbetsmiljö och säkerhet

Kunna:

 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt
 • Hur man arbetar säkert för egen del och även för den som ska använda installationen
 • bedöma om asbest finns i befintlig isolering och vidta åtgärder som styrs av lagar och föreskrifter
 • vidta åtgärder vid olycksfall och bedöma och förebygga olycksfallsrisker

 

Lagar, avtal och regler

Känna till:

 • gällande bygglagstiftning, standarder, konsumentlagar, föreskrifter och branschregler
 • olika kvalitets- och miljösäkringssystem
 • grundläggande ekonomiska begrepp, kostnader/intäkter, priser/kalkyler, produktionskostnader etc.
 • tillträdesregler i bostäder och andra lokaler utanför den egna verksamheten

Kunna:

 • ha certifikat för brandfarliga eller heta arbeten
 • hämta nödvändig fakta som krävs för arbetets utförande från t.ex. VVS-AMA, BBR, konsumenttjänstlagen, berörda AFS:er och branschregler Säker Vatten
 • använda och tyda egenkontroller, protokoll och annan dokumentation som krävs för att kunna utföra arbetet efter lagar och branschregler