Isoleringsmontör

Kunskapsmål isoleringsmontör

Uppdaterad 2014-01-22

Ladda ner kunskapsmål isolering som PDF-fil  här.

Isoleringsteori och isoleringsmaterial

 Systemkunskap

Grunderna för VVS- och kylsystemsfunktion. Information om ånga, kondens och enklare industriprocesser.

Känna till:

 • funktionen hos enkla VVS- och kylsystem inom fastighets- och industrisidan
 • känna till luftbehandlingssystem

 Kunna:

 • förstå isoleringens betydelse i olika system

 Värmeisolering

Värmeisolering av luftbehandlingsinstallationer – teori, material, metoder och byggregler. Värmeisolering av rör. Teori, material, metoder och byggregler.

Känna till:

 • värmetekniska begrepp och fysikaliska grunder som påverkar valet av isolering

Kunna:

 • utföra värme- och ventilationsisolering enligt ritning och beskrivning

Brandisolering

Teori – hur olika installationer och material påverkas vid brand. Brandtekniska byggnadsklasser i för branschen aktuella delar. Isoleringsmaterial och metoder.

Känna till:

 • gällande regelverk

Kunna:

 • utföra brandisolering enligt ritning och beskrivning och gällande regelverk

Isolering av kalla installationer

Genomgång av byggregler, värme- och fuktflöden, kondensisolering och övriga isoleringsmaterial och metoder.

 Känna till:

 • grunder och fysikaliska begrepp för isolering av kalla installationer
 • problematiken med kondens och fuktflöden och förstå vikten av kondensisolering

 Kunna:

 • utföra isolering av kalla installationer enligt ritning och beskrivning

 Isolering som ljuddämpning

Information om regler för bullernivå, ljuds fortplantning och dämpning genom isolering och material och metoder.

 Känna till:

 • Grundläggande förståelse för hur ljud fortplantar sig, b.la genom luftljud, stomljud, stegljud, rums- och efterklangstid.

Övriga isoleringsmaterial

Information om övriga isoleringsmaterial och metoder t ex asbest, polyuretan och eldfasta fibrer.

Känna till:

 • riskerna med asbest, polyuretanskumning och eldfasta fibrer

Miljö

Hantering av isoleringsmaterial. Information om farliga ämnen.

Kunna:

 • hantera isoleringsmaterialet på ett miljömässigt korrekt sätt

 

Ytbeklädnad – Isoleringsplåtslagare

 Plastplåt

Praktiskt utförande av montage av plastplåt och de vanligaste förekommande detaljerna vid rörisolering.

Kunna:

 • självständigt från ritning plocka ut material, välja fästmetod etc och montera plastplåt och detaljer.

 Aluminium- och stålplåt

Praktiskt plåtarbete i entreprenadmiljö. Utbredningar, tillverkning av detaljer – ventilkåpor, dimensionsförändringar m.m. – infällningar, montage på rör och kanaler. Tillverkning och montage av ytbeklädnad för tryckkärl, cisterner etc.

Kunna:

 • självständigt från ritningar tillverka detaljer och montera plåtytbeklädnad på rör, kanaler, tryckkärl, cisterner m.m. enligt SSG-standard
 • utföra olika typer av taktäckning på cisterner och domgavlar.
 • utföra inom yrket förekommande plåtutbredningar

 Cellgummi

Materialets kvalitet och egenskaper. Praktiskt montage.

Kunna:

 • montera cellgummi på alla inom branschen förekommande områden.

 

Ytbeklädnad – VVS-isolerare

Plastplåt

Praktiskt utförande i entreprenadmiljö av alla förekommande detaljer, fästanordningar m.m. vid montage av plastplåt på rörisolering.

Kunna:

 • självständigt från ritning plocka ut material, välja fästmetod m.m. och montera plastplåt och detaljer

 Aluminium- och stålplåt

Praktiskt plåtarbete i skolmiljö eller på verkstad med montage av plåt på rör och ventilationskanaler. Göra plåtutbredningar, sicka och runda plåt.

Känna till:

 • plåtutbredning och tillverkning

Kunna:

 • tillverka och montera plåtbeklädnad på rektangulära och cirkulära ventilationskanaler
 • tillverka och montera plåt på rörisolering
 • tillverka och montera detaljer, enklare dimensionsförändringar och ändavslut på rörledningar

Cellgummi

Materialets kvalitet och egenskaper. Praktiskt montage.

Kunna:

 • montera cellgummi på alla inom branschen förekommande områden


Arbetsmiljö och säkerhet

Känna till:

 • hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling påverkar människors hälsa och arbetsförmåga
 • hur fysik och psykisk arbetsmiljö och arbetsorganisation har betydelse för individ, företag och samhälle
 • olika arbetsplattformar, liftanordningar och användningsområden
 • de grundläggande kunskaperna om brand och brandbekämpning
 • känna till lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet

 Kunna:

 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt
 • bedöma om asbest finns i befintlig isolering och vidta riktiga åtgärder
 • vidta åtgärder vid olycksfall och bedöma och förebygga olycksfallsrisker
 • hantera farliga ämnen som förekommer inom branschen

 

Lagar, avtal och regler

Branschavtal

Information om tidlistan och gällande VVS-avtal.

Känna till gällande avtal och förstå deras grundprinciper

Heta arbeten

Kännedom om vad som gäller vid ”Heta arbeten”.

Elsäkerhet

Enklare elkunskap och säkerhetsfrågor.

Kunna:

 • förstå vad ett felaktigt handlande vid elarbeten kan leda till
 • vilka arbeten man inte får utföra utan behörighet
 • vilka arbeten man får utföra med nödig kännedom
 • åtgärder vid elolycksfall

 VVS-AMA, PLÅT-AMA (från HUS-AMA) och SSG-standard

Grunderna i de för branschen tillämpliga delarna.

Kunna:

 • förstå när de ska tillämpas och varför
 • hämta fakta som krävs för arbetets utförande
 • följa tillverkarens anvisningar

 

 Byggregler

Information om när gällande byggregler t.ex. BBR (Boverkets Byggregler).

Känna till:

 • tillämpningen för isoleringsbranschen

Kvalitetssäkring

Information om olika kvalitetssäkringsbegrepp och vad de innebär.

Känna till:

 • Vad kvalitetssäkring är och varför det finns

 Arbetsplatsens regler och organisation

Information om hur företag och arbetsplatser är organiserade.

Känna till:

 • hur samarbetet med beställare och sidoentreprenörer är uppbyggt

 Företagsekonomi

Känna till:

 • grundläggande ekonomiska begrep, kostnader/intäkter, priser/kalkyler och produktionskostnader

 Handlingar

Ritningar och arbetsbeskrivningar

Genomgång av värme- och sanitetsritningar, ventilationsritningar, industriritningar, isometriska ritningar och arbetsbeskrivningar.

 Kunna:

 • orientera sig på arbetsplatsen med hjälp av ritningar
 • förstå symboler och beteckningar
 • förstå sambandet mellan sektions- och planritningar
 • utifrån ritning och beskrivning utföra isoleringsarbetet
 • hämta faktauppgifter ur handböcker, föreskrifter och kataloger

 Dokumentation

Dokumentation och beskrivning av utförda arbetsmoment.

Kunna:

 • dokumentera och beskriva det egna arbetet rätt

 Arbetsredskap

Maskiner och verktyg

Genomgång och instruktioner av i yrket förekommande maskiner och verktyg.

Kunna:

 • hantering, skötsel och vård av aktuella maskiner och handverktyg
 • säkerhetsföreskrifter

Svets

Genomgång av svetsverktyg, punktsvetsning samt metallbågssvetsning.

Kunna:

 • svetsa på ett riktigt sätt i för respektive yrke nödvändig omfattning
 • säkerhetsföreskrifter