Industrirörmontör

Kunskapsmål industrirörmontör

Uppdaterad 2014-01-22
Ladda ner kunskapsmål industrirör som PDF-fil här

VVS-teori och VVS-material

 Känna till:

 • systemuppbyggnaden hos en VVS-installation i en villa eller annan mindre anläggning

 Kunna:

 • ta mått, tillverka och montera rör och komponenter i en mindre anläggning
 • välja ut det material som erfordras för installationen
 • med hjälp av fabrikantens anvisningar och annat katalogmaterial söka efter erforderliga delar och komponenter
 • utföra täthetsprovning och idrifttagning av en anläggning
 • utföra enklare felsökning och servicearbeten i anläggningen samt sköta kundkontakter
 • arbeta utifrån gällande säkerhetsbestämmelser samt med hänsyn till både egen och andras hälsa och miljö
 • läsa och förstå installationshandlingar samt kunna utföra skisser och enklare ritningar som hjälp i installationsarbetet
 • utföra underhåll på verktyg och annan egen utrustning

 VVS-svetsteknik

 Känna till:

 • olegerade och legerade ståls och metallers egenskaper och användning samt bestämma lämpliga svets- och lödmetoder
 • elektriska svetsaggregats funktion och användningsområde
 • kompetenskrav och provmetoder enligt gällande normer för svets- och lödförband samt för rör- och konstruktionssvets med elektriska svetsaggregat
 • miljö- och hälsorisker vid svets- och lödarbete

Kunna vid svetsning med elektriska aggregat:

 • utföra svetsning på plattstål i kälfog med bågsvetsaggregat i samtliga svetslägen
 • sammanfoga plattstål och rör med mig- mag- och tigsvetsaggregat
 • fogbereda och välja svetselektroder, skyddsgas och trådmatningshastighet med hjälp av kataloger och handböcker
 • tolka svetsritningar

 Industrirör

 Känna till:

 • uppbyggnad och funktion av system och komponenter i industrianläggningar
 • bestämmelser som gäller för industriröranläggningar beträffande funktion, säkerhet, dimensionering och materialval
 • olika skador som kan uppstå om installationen inte utförs enligt bestämmelser och på ett fackmannamässigt sätt
 • olika mediers egenskaper och de risker ett oriktigt handlande medför

Kunna:

 • dimensionera och installera olika slags rörinstallationer och konstruktionselement inom industrin enligt gällande anvisningar, arbetsbeskrivningar och ritningsunderlag
 • bestämma godkända fogmetoder för olika material och använda dessa enligt gällande krav
 • tolka och arbeta efter isometriska ritningar
 • beräkna installationskostnader baserade på materialåtgång och arbetskostnader med hjälp av produktkataloger, prislistor och normtidssystem
 • använda och hantera tekniska hjälpmedel vid transport och montage av apparater och övrig utrustning
 • följa skyddsföreskrifter, använda erforderlig skyddsutrustning samt arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt
 • utföra provtryckning och kontroll samt ha kunskap om besiktningskrav för en sanitär installation

Miljö

Känna till:

 • hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling påverkar människors hälsa och arbetsförmåga
 • hur fysik och psykisk arbetsmiljö och arbetsorganisation har betydelse för individ, företag och samhälle
 • de grundläggande kunskaperna om brand och brandbekämpning
 • och kunna tillämpa lagar och bestämmelse om arbetsmiljö och säkerhet

Kunna:

 • vidta åtgärder vid olycksfall och förstå betydelsen av förebyggande åtgärder och rehabilitering
 • utföra vissa enklare elarbeten och kunna arbeta på ett ur elsäkerhet lämpligt sätt inom valt verksamhetsområde

 Arbetsredskap

 Känna till:

 • erforderliga hanterings-, skötsel- och säkerhetsinstruktioner

 Kunna:

 • välja rätt storlek av maskin och hjälpmedel utifrån den aktuella arbetsinsatsen

 

 Ellära och elkompetens

 Känna till:

 • elektriska storheter och enheter samt förstå sambanden mellan storheterna
 • de material som används till ledare, halvledare och isolatorer
 • motor-, generator- och transformatorprinciperna
 • asynkronmotorns och likströmsmotorns konstruktion
 • personligt skydd vid arbete med spänningssatta föremål
 • gällande lagar

 Kunna:

 • utföra mätningar i likströmskretsar och resistiva växelströmkretsar med hjälp av analoga och digitala instrument
 • utföra beräkningar i likströmskretsar och resistiva växelströmskretsar med användning av formler
 • utföra anslutningar och losskoppling av apparater och utrustning till befintlig gruppledning använda olika typer av instrument
 • montera, koppla och funktionsprova enklare utrustningar med hjälp av ritnings- och schemaunderlag
 • förklara funktionen hos en jordfelsbrytare
 • utföra enklare felsökning och felavhjälpning på olika apparater och utrustningar anslutna till elnätet
 • bestämma motorers koppling och ställa in överlastskydd

 Energi

 Känna till:

 • enklare installation, drift, underhåll och service av maskinteknisk utrustning inom VVS-eller energiområdena
 • beräkningar för och beskriva energitekniska anläggningar med användning av mekanik och värmelära

Kunna:

 • uppbyggnad, principer och funktion hos olika systemlösningar inom VVS- eller energiområdena
 • vanliga typer av konventionella och alternativa energisystem, deras arbetsprinciper, miljöpåverkan och produktionsförutsättningar

 Handlingar

 Kunna:

 • orientera sig på arbetsplatsen med hjälp av ritningar
 • förstå symboler och beteckningar
 • förstå sambandet mellan sektions- och planritningar
 • självständigt utifrån ritning och beskrivning utföra industrirörarbetet
 • hämta faktauppgifter ur handböcker, föreskrifter och kataloger
 • dokumentera och beskriva det egna arbetet rätt

Lagar, avtal och regler

Känna till:

 • gällande avtal och förstå deras grundprinciper
 • vad ISO innebär
 • grundläggande ekonomiska begrepp, kostnader/intäkter, priser/kalkyler, produktionskostnader etc

Kunna:

 • inneha certifikat ”Heta arbeten”
 • förstå vad ett felaktigt handlande vid elarbeten kan leda till
 • vilka arbeten man inte får utföra utan el-behörighet
 • vilka arbeten man får utföra med nödvändig kännedom
 • åtgärder vid elolycksfall
 • bedöma om asbest finns i befintlig isolering och vidtaga riktiga åtgärder
 • förstå när VVS-AMA ska tillämpas och varför
 • hämta fakta som krävs för arbetets utförande