Branschprov

Utbildning till VVS-montör och isoleringsmontör avslutas med ett branschprov. Provet mäter dina teoretiska och praktiska kunskaper och lyfter fram din förmåga att planera ditt arbete och lösa problem. Branschprovet utgår från de kunskapsmål som finns för yrkena. När du klarat provet får du ett branschcertifikat som bevisar att du är branschcertifierad VVS-montör, isoleringsplåtslagare eller VVS-isolerare. Det första branschprovet genomfördes 1997 och nu utförs runt 700 prov inom VVS och 20 prov inom isolering varje år.

För att få göra provet ska du uppfylla följande krav:

 • Du ska ha godkänt i de kurser som vi har som krav
 • Du ska ha ett utbildningsavtal i ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Det vill säga att företaget antingen ska vara medlemmar hos VVS Företagen eller ha hängavtal VVS med Byggnads.
 • Du ska ha arbetat det antalet timmar som krävs för yrket och gjort frågorna och de praktiska arbetsmomenten som finns i KUB (eller fyllt i utbildningsrapporterna för dig som utbildas enligt det gamla systemet)

Branschprov VVS

Branschprovet består av tre delar:  ett svetsprov som görs i skolan, ett teoretiskt prov på cirka 2 timmar som görs i KUB i slutet av lärlingstiden, samt slutligen en installation på cirka 12 timmar som görs på provplats och kan bestå av:

• Värme: panninstallation, värmepumpsinstallation, olika typer av värmare eller en mindre undercentral.
• Sanitet: installation av KV, VV, VVC och avlopp.

Både svetsprov och teoriprov måste vara godkända innan installationsprovet görs. Vid ej godkänt teoriprov kan omprov göras tidigast efter en månad, vid ej godkänt installationsprov kan omprov göras efter tidigast tre månader.

Under samtliga delar av branschprovet får du använda BBR (Boverkets byggregler), VVS-AMA, produktkataloger samt Teknikhandboken.

Bedömning av installationsprovet görs av provledare på plats. Det utförda provet ska motsvara en installation i verkligheten, dvs. en installation som företaget kan ta betalt för. Bedömningen baseras på, utan rangordning:

 • Materialförbrukning
 • Verktygshantering
 • Planering
 • Egen säkerhet
 • Heta arbeten
 • Egenkontroll
 • Funktion
 • Helhetsintryck
 • Yrkesmässigt utförande
 • Ordning på arbetsplatsen.

Vid ej godkänt installationsprov kan omprov göras tidigast efter tre månader. VVS-Branschens Yrkesnämnd står för kostnaden för ett omprov i installation.

Det genomförs cirka 700 branschprov i VVS per år och installationsproven genomförs på två provplatser i samarbete med Installatörernas utbildningscentrum:

Provplats syd – IUC, Tygvägen 2, 281 35 Hässleholm
Provplats mittIUC, Kungsgatan 2 A, 641 30 Katrineholm

Branschprov isolering

Det genomförs cirka 20 branschprov i isolering per år och det finns en provplats:

Altik Utbildning i Sundsvall

Provet tar fyra dagar och består av en teoretisk del på fyra timmar och en praktisk del som tar 24 timmar. Det skriftliga provet testar kunskaperna i bland annat säkerhet, ritningsläsning, arbetsmiljö och yrkesteknik. Det praktiska provet kan t.ex. bestå av att isolera rör, kanaler eller cisterner med olika typer av material.

Bedömning av provet görs av provnämndsledamöter från båda parterna, dvs Byggnads och Installatörsföretagen.

Vid ej godkänt prov görs omprov – på teoriprovet tidigast efter en månad och på installation tidigast efter tre månader. VVS-Branschens Yrkesnämnd står för kostnaden för ett omprov.

Ersättning för branschprov

Företag som har en lärling som klarar branschprovet har rätt till en bonus på 2 5oo kr. Om lärlingen under utbildningsperioderna varit anställd hos fler än ett företag får de olika företagen dela på summan. Utbetalning av gratifikationen sker genom att företaget fakturerar VVS-Branschens Yrkesnämnd på 2 500 plus moms. Ersättning utgår för godkända prov innevarande och föregående kalenderår – tidigare godkännande ersätts ej retroaktiv.  Fakturan skickas till:

VVS-Branschens Yrkesnämnd
Box 17090
104 62 Stockholm
Organisationsnummer: 802404-6024.

Namn och personnummer på personen som klarat branschprovet anges på fakturan.