VVS-montör

Kunskapsmål VVS-montör

Uppdaterad 2017-01-17
Kunskapsmål VVS januari 2017

VVS-teori och VVS-material

Känna till:

 • systemuppbyggnaden hos en VVS-installation i olika typer av anläggningar

Kunna:

 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt
 • ta mått, tillverka och montera rör och komponenter i olika typer av anläggningar
 • olika sammanfogningstekniker av permanenta och demonteringsbara förband
 • använda rätt material i förekommande installationer. Förstå användningsområde efter tillverkarens instruktioner och monteringsanvisningar
 • redogöra hur komponenter och apparater fungerar var för sig och tillsammans kan bilda ett system
 • veta vad fackmässigt utfört arbete innebär
 • utföra tryck- och täthetsprovning och idrifttagning av värme, sanitetssystem och indirekta kylsystem enligt gällande föreskrifter
 • mediers egenskaper och användningsområde. Olika driftegenskaper och miljöpåverkan
 • utföra enklare felsökning och servicearbeten i anläggningen samt sköta kundkontakter
 • arbeta utifrån gällande säkerhetsbestämmelser samt med hänsyn till både egen och andras hälsa och miljö
 • läsa och förstå installationshandlingar samt kunna utföra skisser och enklare ritningar som hjälp i installationsarbetet
 • utvärdera sitt eget arbete i relation till kvalitets- och säkerhetskrav
 • utföra underhåll på verktyg och annan egen utrustning

VVS-svets och lödning

Känna till:

 • olegerade och legerade ståls och metallers egenskaper och användning samt bestämma lämpliga svets- och lödmetoder
 • kompetenskrav och provmetoder enligt gällande normer för svets- och lödförband
 • kvalitetsnivåer på svets- och lödförband
 • miljö- och hälsorisker vid svets- och lödarbete

Kunna:

 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt
 • göra en riskbedömning om arbetet kan utföras för att utesluta brand eller brandgasspridning

Kunna vid gassvetsning och lödning:

 • utföra fogberedning och förbehandling av material samt välja tillsatsmaterial, flussmedel samt storlek och typ av svetsmunstycke med hjälp av tabeller och handböcker
 • sammanfoga kopparrör med mjuk- och hårdlödningsmetoder i samtliga lägen och genomföra täthetsprov
 • svetsa motsvets samt frånsvetsmetod med god förbindning till grundmaterialet med måttlig råge och vulst. Svetssträngens tjocklek understiger inte grundmaterialet. Större kantförskjutningar förekommer inte
 • kunna använda gasskärutrustning och annan utrusning för kapning och håltagning
 • utvärdera sin svets eller lödning efter utfört arbete och kunna lämna enkla omdömen om formavvikelser och fastställda kvalitetskrav
 • förvaring och egenskaper hos behållare för bränngaser och syre
 • skötsel och underhåll av gassvetsutrustning

Arbetsmiljö och säkerhet

Känna till:

 • hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling påverkar människors hälsa och arbetsförmåga
 • hur fysik och psykisk arbetsmiljö och arbetsorganisation har betydelse för individ, företag och samhälle
 • de grundläggande kunskaperna om brand och brandbekämpning

 Kunna:

 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt
 • hur man arbetar säkert för egen del och även för den som ska använda installationen
 • tillämpa lagar och bestämmelse om arbetsmiljö och säkerhet
 • bedöma om asbest finns i befintlig isolering och vidtaga åtgärder som styrs av lagar och föreskrifter
 • vidta åtgärder vid olycksfall och bedöma och förebygga olycksfallsrisker

Arbetsredskap

Känna till:

 • erforderliga hanterings-, skötsel- och säkerhetsinstruktioner

Kunna:

 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt
 • välja rätt storlek av maskin och hjälpmedel utifrån den aktuella arbetsinsatsen

Ellära och elkompetens

Känna till:

 • gällande lagar
 • elsystemets uppbyggnad och funktion

Kunna:

 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt
 • åtgärder vid elolycksfall
 • förstå hur störningar uppstår i elsystemet och olika belastningars inverkan på elsystemet
 • utföra vissa enklare elarbeten i samråd med handledare.
 • förstå vad ett felaktigt handlande vid elarbeten kan leda till
 • vilka arbeten man inte får utföra utan el-behörighet
 • vilka arbeten man får utföra med nödvändig kännedom
 • skyddsledarens funktion och verkan
 • varför en jordfelsbrytare ska användas

Energi

Känna till:

 • enklare installation, drift, underhåll och service av energiteknisk utrustning inom VVS- eller energiområdena
 • dimensionering av VVS och indirekta kylsystem
 • effektiv energianvändning i byggnader, hur byggnader kan energioptimeras
 • samhällets krav på energihushållning

 Kunna:

 • använda skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter samt arbeta på ett ergonomiskt sätt
 • uppbyggnad, principer och funktion hos olika systemlösningar inom VVS- eller energiområdena
 • metoder för energi och effekt beräkningar. Kunna använda sig av lathundar, schabloner eller beräkningshandböcker för att göra enkla effektberäkningar i byggnader
 • förstå sambandet mellan värme och andra typer av energi
 • miljöpåverkan vid olika produktionsanläggningar

 

Entreprenadskunskap

 Känna till:

 • byggprocessens olika skeden från projektering till förvaltning

Kunna:

 • med hjälp av ritningar vara väl orienterad på arbetsplatsen
 • använda ritningsskalor och kunna arbeta både efter skalenliga och måttsatta ritningar
 • förstå symboler och beteckningar
 • förstå sambandet mellan sektions- och planritningar
 • begrepp och definitioner i olika entreprenader, t.ex. byggherre, samordning, tidsplan
 • självständigt utifrån ritning och beskrivning utföra VVS-arbetet
 • hämta faktauppgifter ur handböcker, föreskrifter och kataloger
 • dokumentera och beskriva det egna arbetet rätt
 • utföra kvalitetssäkring och egenkontroll enligt företagets upprättade checklistor
 • gällande bygglagstiftning, standarder, konsumentlagar, föreskrifter och branschregler

Lagar, avtal och regler

Känna till:

 • olika kvalitets- och miljösäkringssystem
 • grundläggande ekonomiska begrepp, kostnader/intäkter, priser/kalkyler, produktionskostnader etc.
 • tillträdesregler i bostäder och andra lokaler utanför den egna verksamheten

 Kunna:

 • inneha certifikat ”Heta arbeten”
 • hämta nödvändig fakta som krävs för arbetets utförande från t.ex. VVS-AMA, BBR, konsumenttjänstlagen, berörda AFS:er och branschregler Säker Vatten
 • använda och tyda egenkontroller, protokoll och annan dokumentation som krävs för att kunna utföra arbetet efter lagar och branschregle